Huis van Morgen - Privacy Statement

Huis van Morgen verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren u daar met dit privacy statement over.

1. AVG

Wij zijn voor de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemde begrippen hebben in dit privacy statement de volgende betekenis:

 • Persoonsgegevens: alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan wij die betrokkene kunnen identificeren.
 • Verwerking: alles wat wij met persoonsgegevens kunnen doen.
 • Betrokkenen: de natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Huis van Morgen is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (4704 RK) Roosendaal, aan Belder 2-4. U kunt Huis van Morgen bereiken door een e-mail te sturen naar huisvanmorgen@twb.nl.

3. Betrokkenen

Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen met wie wij direct dan wel indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Daaronder begrijpen wij in ieder geval de personen die ons een zorginnovatie of zorginitiatief aanbieden, websitebezoekers en ontvangers van nieuwsbrieven.

Op het bovenstaande geldt de uitzondering dat dit privacy statement niet van toepassing is voor personen van wie wij persoonsgegevens verwerken omdat zij bestuurder, werknemer, uitzendkracht, inleenkracht, student-stagiair of sollicitant zijn.

4. Welke gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die ons direct of indirect zijn verstrekt. Dit betreffen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die de betrokkene zelf aan ons verstrekt. Dit betreffen onder meer namen en contactgegevens.
 • Persoonsgegevens die wij hebben verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer het IP-nummer van de betrokkene en informatie over het gebruik van de website door de betrokkene.
 • Persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5. Welke doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Om zorginnovaties of zorginitiatieven aan te trekken.
 • Om een klantenbestand bij te houden dat wij onder meer gebruiken voor het toezenden van nieuwsbrieven.
 • Om onze diensterlening te analyseren en te verbeteren.
 • Om onze website www.huis-van-morgen.nl en onze IT systemen te beheren, te beveiligen en te verbeteren.

6. Welke gronden

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • De betrokkene heeft ons toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in aanloop van een overeenkomst van opdracht tot het laten toetsen van de zorginnovatie of het zorginitiatief van een opdrachtgever onder de panelleden.
 • Wij hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens.

7. Verwerker

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij een verwerker inschakelen. Wij zullen met deze verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt. Daarbij dient de verwerker ter zake persoonsgegevens geheimhouding
alsmede het nemen van passende beveiligingsmaatregelen te garanderen.

8. Ontvangers

Persoonsgegevens kunnen binnen Huis van Morgen worden gedeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het laten toetsen van een zorginnovatie of zorginitiatief van een opdrachtgever.

9. Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Voor zover het noodzakelijk is dat persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt, zal dit slechts gebeuren indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking
van toepassing is.

10. Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in sub 5 genoemde doeleinden.

11. Rechten betrokkenen

U kunt bij ons een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of
de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voornoemde rechten kunt u contact opnemen met de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of dat de verwerking ervan is beperkt, stelt de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke de derden waaraan wij persoonsgegevens hebben doorgegeven daarvan op de hoogte.

12. Klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Huis van Morgen kunt u contact opnemen met de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Indien naar aanleiding daarvan niet tot een oplossing wordt gekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Huis van Morgen worden gewijzigd. U kunt van wijzigingen op de hoogte blijven, door het privacy statement op onze website www.huis-van-morgen.nl te raadplegen.